Aktualności

Spotkanie eksperckie branży OZE/ EWE
14:04 Wtorek, 05 wrzesień 2017

W dniu 12 września br. o godz. 10:00 w budynku ENERGIS przy Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się spotkanie eksperckie dotyczące energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele świętokrzyskich przedsiębiorstw, instytucji branżowych i świata nauki, działający w branży OZE/ EWE, a także zagraniczni eksperci z Hiszpanii, Szwecji, Włoch, Malty i Rumunii.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat szeroko pojętej efektywności energetycznej, a także do zapoznania się z rozwiązaniami funkcjonującymi za granicą.

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do udziału w spotkaniu po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: 
 
                                                          >>REJESTRACJA NA WYDARZENIE<<

Wydarzenie organizowane jest przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu Enerselves Programu Interreg Europe.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia:

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
Kama Kępczyńska-Kaleta
41 361 81 90
kamila.kepczynka-kaleta@sejmik.kielce.pl

Konferencja pn. "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka"
15:38 Środa, 05 lipiec 2017


W dniu 30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Energii organizowało Konferencję pn. Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka. Konferencja odbyła się w hotelu Radisson Blu Sobieski Plac Zawiszy 1 w Warszawie.

Minister Tchórzewski: „Klastry energii to nadzieja dla rozwoju energetyki odnawialnej:

Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W tym roku w ramach PO IiŚ przeznaczymy na ten cel 500 mln zł – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski 30 czerwca 2017 r., otwierając konferencję pn. Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka.

Prezentacje z konferencji:

http://www.me.gov.pl/node/27316


Dotacje dla OZE w Województwie Świętokrzyskim – info w załączeniu
15:27 Piątek, 30 czerwiec 2017


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasziła konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 na składanie wnioskówo dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)  w tym producenci rolno – spożywczy,
 • duże przedsiębiorstwa
 • uczelnie,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:

1.     budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii           elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna,         geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

2.     budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wwysokosprawnej kogeneracji z        OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

3.     budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE,             mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form           energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

4.      budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza do współpracy.
Dotacje na efektywność energetyczną w Województwie Świętokrzyskim
15:03 Środa, 28 czerwiec 2017


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw z Województwa Świętokrzyskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania ( w załączeniu - do pobrania)

Wszystkie przygotowane przez nas aplikacje otrzymały dofinansowanie. Gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. 


Klastry Energetyczne
14:59 Poniedziałek, 15 maj 2017

Czym są klastry energii? 

Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:

 •        osoby fizyczne,
 •        osoby prawne,
 •        jednostki naukowe,
 •        instytuty badawcze,
 •        jednostki samorządu terytorialnego

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".

Koordynator klastra energii

Istotną rolę w klastrze odgrywa koordynator klastra energii. Jego zadaniem jest animowanie współpracy i reprezentowanie klastra energii w obrocie gospodarczym w zakresie realizowanych w klastrze projektów. Klaster stanowi zatem dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych w Polsce. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby. 

Dla kogo są klastry energii?

Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną, a więc właściwie do wszystkich. W jego skład mogą wejść  przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz mieszkańcy.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.

Istotne jest zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.

Rozwój klastrów energii wymusza wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną rolę odgrywa tutaj współpraca wytwórców energii z operatorami sieci. 

Koncepcja funkcjonowania klastrów

http://www.me.gov.pl/files/upload/23203/Koncepcja_funkcjonowania_klastrow_energii_PL_2017.pdf

więcej informacji: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Klastry+energii/Czym+sa+klastry+energii 

Źródło: www.me.gov.pl


Dotacje dla mikroinstalacji OZE w Województwie Świętokrzyskim
14:57 Czwartek, 20 kwiecień 2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłosił konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 •  jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,
 •  związki i stowarzyszenia JST.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, geotermalna oraz aerotermalna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

1.      Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”.

2.      Energia wytworzona z montowanych instalacji musi być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci  zewnętrznej (np.  elektroenergetycznej).

3.      Instalacja ta powinna być montowana na dachu budynku mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji , dopuszcza się możliwość montażu instalacji na gruncie lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu.

4.      Inwestycja pozwoli na uzyskanie redukcji emisji CO2 oraz co najmniej jednego z poniższych rodzajów zanieczyszczeń powietrza: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

5.      Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej musi charakteryzować się wskazanymi poniżej limitami dotyczącymi wielkości mocy (w przypadku, gdy w ramach projektu zamontowane zostanie kilka urządzeń, należy zsumować ich moc):

-       dla projektów wykorzystujących energię słoneczną (panele słoneczne, fotowoltaika łącznie): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

-       dla projektów wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWth włącznie;

-       dla projektów wykorzystujących energię energię aerotermalną (powietrzne pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie.

 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza do współpracy.


Znaleziono 97 pozycji i podzielono je po 6 na stronę
wybór strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 następna